HOUSE RULES

To ensure a safe stay at Amsterdam Open Air, visitors are subject to the following house rules:

The minimum age to visit Amsterdam Open Air is 18 years. Amsterdam Open Air can ask visitors to show a valid ID at any time.

Visitors have to be in possession of a valid ticket.

The organisation reserves the right to refuse / deny (further) access to visitors in a drunken state and/or under the influence of narcotics.

The possession or dealing of (hard)drugs is prohibited at the festival. If there is any evidence of overt use and/or possession, confiscation of the drugs will follow and/or the offender will be handed over to the police. The possession and/or use of small amounts (max. 5 grams) of soft drugs for personal use will be tolerated, with the exception of pre-rolled joints.

Amsterdam Open Air will search visitors pre-emptively and check their (hand) bags to ensure the safety of her visitors. Possession of glass, plastic bottles, cans, fireworks, drugs, (fire) arms and/or other dangerous or prohibited items or substances, food, (alcoholic) drinks and/or pets are not allowed.

Visitors of Amsterdam Open Air enter the festival at their own risk. Amsterdam Open Air takes no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, which directly or indirectly arise out of acts or omissions of Amsterdam Open Air, persons in its service, other persons who are working at the festival, or third parties during or in connection with the stay at the festival, unless the damage is caused by intent or gross negligence.

Visitors are advised to wear earplugs; these will be available at the entrance of Amsterdam Open Air.

Visitors of Amsterdam Open Air must be properly dressed. Wearing a football shirt and/or discriminatory clothing is not allowed.

Amsterdam Open Air has a no re-entry policy.

Smoking is not permitted in the tents.

It is not allowed to urinate outside of the designated restrooms.

Amsterdam Open Air will not tolerate threats, abuse, discrimination, sexual harassment and other nuisance and/or offensive behaviour. This type of misbehaviour will lead to removal from the festival and/or the offender will be handed over to the police.

It is not allowed to hand out promotional materials (samples / flyers, etc.) without written permission from Amsterdam Open Air.

It is not allowed to make professional audio or video recordings without written permission from Amsterdam Open Air.

When entering and leaving Amsterdam Open Air visitors must not cause nuisance to the neighbourhood.

Glasses / cups, with or without content, are not allowed to be taken outside the festival area.

During and after the festival, it’s not possible to refund any leftover tokens.

Visitors are held to follow instructions, regulations and/or directions of (security) staff of Amsterdam Open Air at all times.

Access to the festival grounds will be denied to visitors who do not comply with the house rules and the Terms and Conditions of Amsterdam Open Air without the right to reimbursement of tickets, any service charges and/or other costs.

The event can be changed, moved or cancelled. Ticketholders will receive a refund, excluding the service fee.

HUISREGELS

Om het verblijf voor alle bezoekers van Amsterdam Open Air zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden de volgende huisregels:

Bezoekers van Amsterdam Open Air dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. De organisatie van Amsterdam Open Air kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

Amsterdam Open Air hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van (openlijk) gebruik, handelen en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, het handelen hierin niet. Voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.

In het kader van de veiligheid zal de beveiliging van Amsterdam Open Air haar bezoekers visiteren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (hard)drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.

Bezoekers van Amsterdam Open Air betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie van Amsterdam Open Air aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Amsterdam Open Air, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de entree van Amsterdam Open Air.

Amsterdam Open Air hanteert het Binnen = Binnen beleid

Bezoekers van Amsterdam Open Air dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt, kenmerkende kledij van genootschappen, clubs en verenigingen met een ongunstige reputatie en/of discriminerende kleding zijn niet toegestaan.

Roken in tenten is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten de behoefte te doen.

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie van Amsterdam Open Air niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt verwijdering en/of overdracht aan de politie.

Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bij het betreden en verlaten van Amsterdam Open Air dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

(PET)Bekers met of zonder inhoud mogen niet mee naar buiten worden genomen.

Gedurende en na het festival vindt geen refund van de waarde van eventueel overgebleven tokens plaats aan de bezoeker.

Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Amsterdam Open Air te allen tijde op te volgen.

Bezoekers die zich niet aan de huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van Amsterdam Open Air houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden. Kaartkopers krijgen dan hun kaartjes terug, alleen zonder de servicekosten.

DON’T BE A STRANGER

DON’T MISS A THING!

JOIN OUR COLLABORATION OF FRIENDS

JOIN YOUR FRIENDS